Aanvullende diensten

Er zijn soms vragen over de opvoeding of ontwikkeling van de kinderen. Of kinderen hebben een (korte) periode extra ondersteuning nodig zoals logopedie, fysio- of speltherapie of psycholoog. Er kunnen vragen zijn als er leerproblemen zijn, als kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben of als het niet goed gaat thuis en/of op school qua vriendschappen of voor jezelf opkomen. Sterrenschool Zevenaar heeft een palet aan ketenpartners met wie wordt samengewerkt als er een meer expertise nodig is.
Enkele kinderen laten ondanks alle hulp en ondersteuning onvoldoende vooruitgang zien in hun ontwikkeling. Zij hebben al speciale zorg gehad. Er kunnen ook vragen zijn over de opvoeding (in de thuissituatie) die aanleiding geven voor een OT-bespreking. Het OT bestaat uit de directeur, zorgcoördinator, mentor, jeugdverpleegkundige, school maatschappelijk werkster en eventueel een orthopedagoog. Het OT komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Met elkaar bekijken we wat er al is gedaan, wat de opbrengsten daarvan zijn en welke zorg, aanvullend onderzoek of ondersteuning er nodig is. Dit doen we met elkaar om de specifieke onderwijsbehoefte te kunnen organiseren en realiseren. Ouders worden voor deze bespreking van hun kind uitgenodigd. Ook dit is een vorm van partnership met onze ouders!
Wij vinden het belangrijk om te kunnen aantonen dat onze vernieuwende aanpak echt werkt. Daarom geven we leerkrachten
in opleiding de ruimte om praktijkonderzoek bij ons te doen. Bijvoorbeeld naar een nieuw digitaal leermiddel of het inhoud geven aan ons taalonderwijs. Zo leren zij onderzoek uit te voeren. En daarnaast leveren zij een kwaliteitsimpuls aan onze school. Sterrenschool Zevenaar heeft prettige contacten met de academische PABO’s in Arnhem en Nijmegen. Daarnaast is er ruimte voor studenten van verschillende opleidingen zoals HBO pedagogiek of ROC’s onderwijsassistent of sport en beweging. Maar ook bijvoorbeeld multimedia-organisaties leveren soms studenten Een stage duurt soms kort, soms wat langer. Het team begeleidt de studenten. Sterrenschool Zevenaar is een erkende opleidingsschool voor (academische) studenten.
Wij zorgen voor de juiste instructie, begeleiding en feedback tijdens de lestijden van het kind. Deze zorg is standaard binnen ons onderwijs en vindt dan ook plaats onder begeleiding van één van de teamleden.
Het kan zijn dat de ́standaardzorg ́ binnen de groep niet genoeg is. Bijvoorbeeld bij problemen op een bepaald vakgebied of op het gebied van werkhouding. Hiervoor maken we een handelingsplan dat aansluit bij de leerreis. Soms verzamelen we hiervoor meer gegevens om het beeld compleet te maken. De uitvoering van de “zorg op maat in de groep”
vindt plaats onder begeleiding van de leerkracht, vakspecialist of leerkrachtondersteuner. Het handelingsplan ligt voor ouders ter inzage en de voortgang bespreken wij met ouders en kind. Indien er meerdere kinderen uit een unit eenzelfde ondersteuning nodig hebben, clusteren wij deze kinderen en werken zij met een clusterplan. Zo kunnen zij ook van elkaars vragen en kennis profiteren.
 
Na een vastgestelde periode evalueren we de intensieve zorg. Het kan ook gebeuren dat we onvoldoende ontwikkeling zien en dat er meer deskundigheid nodig is. In een gesprek met ouders, mentor en zorgcoördinator bespreken we welke ketenpartner ingeschakeld kan worden en wat de hulpvraag is.
Deze zorg vindt vooral buiten school plaats. Dit kunnen aanvullende onderzoeken zijn, toetsen of testen en adviesgesprekken van behandelaars. Maar ook een plaatsing op het leerplein of in een observatiegroep. Ouders hebben hierover intensief contact met de zorgcoördinator/directeur en geven toestemming voor deze aanvullende onderzoeken/plaatsing. De vervolgaanpak wordt in nauw overleg bepaald met
alle betrokkenen. Sterrenschool Zevenaar is aangesloten bij het samenwerkingsverband Liemers, ook wel WSNS genoemd. Hierbinnen wordt deskundigheid ontwikkeld en gedeeld en vinden er regelmatig overleggen plaats. Meer informatie over WSNS kunt u lezen op www.swvdeliemers-po.nl.
Ondanks de extra ondersteuning en zorg kan blijken dat een leerling meer gebaat is bij ander onderwijs. Er volgt dan een advies over plaatsing in het Speciaal basisonderwijs of Speciaal Onderwijs.
 In dit soort trajecten werken school, ouders en eventuele externe betrokkenen intensief samen; het vinden van een passende plek voor de leerling is immers in ieders belang.
 
Er kunnen situaties voorkomen waarin wij ongewenst gedrag signaleren.
Wij verstaan onder ongewenst gedrag:
- een ander fysiek blijven aanraken
- een ander bedreigen
- een ander aanvallen
- een ander bewust buitensluiten
- grappen, toespelingen of insinuaties met vernederende strekking
- handtastelijkheden die als vervelend of vernederend kunnen worden ervaren
- al het gedrag waarbij de grens van de ander overschreden wordt
Ongewenst gedrag wordt op onze school niet getolereerd. In geval van herhaaldelijk ongewenst gedrag gaan we met kind en ouders in gesprek en kan een kind-contract of time-out het gevolg zijn.
Soms zien we dat een situatie erg lastig is voor een kind waardoor we moeten over gaan tot een andere actie. Dit kan een kind-contract, time-out of schorsing zijn. Een kind-contract helpt het kind om juist positief gedrag te laten zien.
In het kind-contract zijn de volgende items opgenomen:
- contractdatum
- huidige situatie
- gewenste situatie
- oplossingen/afspraken
- evaluatie en wanneer
- akkoord getekend door het kind (-eren), ouders (indien nodig) en mentor
Indien de veiligheid voor het kind zelf, medeleerlingen en/of teamleden niet kan worden gegarandeerd, krijgt het kind een time out. Deze time out wordt altijd gecommuniceerd met het bevoegd gezag (bestuur), leerplicht en met ouders. De lengte van de time out is afhankelijk van het incident en de gevolgen daarvan.
De school is wettelijk verplicht om zorgen rondom de ontwikkeling en/of welbevinden van de kinderen te melden. Hiervoor benutten wij de “Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld”. Alle teamleden zijn geschoold om signalen te herkennen en situaties te signaleren. De meldcode is een onderdeel van het beleidsplan “Veiligheid en pedagogisch klimaat”. Tijdens studiedagen en/of teamvergaderingen wordt de meldcode besproken.