Een natuurlijke verbinding

Sterrenschool Zevenaar heeft kinderen die in en buiten de wijk wonen. Ook uit de omliggende dorpen komen kinderen naar onze school toe. Want zeg nou zelf; wie wil er geen onderwijs van de toekomst voor kinderen van nu?
De verbinding met de buurt en regio zegt iets over hoe je in het leven staat en de maatschappij tegemoet treedt. De Kanjertraining leert kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. We leren de kinderen om te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. In de omgang tussen kinderen, maar ook tussen kinderen en volwassenen spreken we elkaar hierop aan. Dat verbindt ons met de wereld om ons heen!
We halen graag de kennis van het bedrijfsleven naar de school of bezoeken met de kinderen een bedrijf. Uitwisselen van kennis en ervaring staat hierbij centraal.
Bij ieder thema zoeken wij een passende workshop en/of excursie. Dit culturele erfgoed vinden wij voor alle kinderen erg belangrijk. Musea en theater, dans- en muziekvoorstellingen, kunstenaars en hun workshops of een bezoek brengen aan de molen in onze omgeving horen hierbij. De excursies en workshops vinden vaak met de hele school tegelijkertijd plaats. Ook ouders, bedrijven en buurt/regiobewoners hebben talenten die wij graag benutten tijdens een gastles of workshop die past bij de thema's!
De ambitie van de school is ook gericht op de regio; immers biedt dit unieke concept kansen voor een groter gebied! Daardoor zijn we naast een school voor de wijk, ook een regioschool. In de eigen woonwijk spelen kinderen met buurtgenootjes. Tijdens het sporten, muziek of dans ontmoeten ze kinderen uit hun eigen dorp of stad. En door onze regioschool ontmoeten ze vele nieuwe vriendjes en vriendinnetjes!
Sterrenschool Zevenaar creëert een veilig pedagogisch klimaat voor alle kinderen en medewerkers. Wij geloven in de talenten van kinderen en volwassenen. Dit is terug te zien in onze visie en dagelijkse werkwijze in de ateliers van de vakspecialisten, mentoren en leerkrachten. Middels gastlessen en begeleidingsactiviteiten benutten wij graag de talenten van ouders vanuit hun expertise en/of hobby. Daar waar kinderen en volwassenen samen zijn is er altijd sprake van interactie. Binnen deze dynamiek worden er ook wel eens minder positieve ervaringen opgedaan, het pesten. Sterrenschool Zevenaar is vanuit haar visie en handelen sterk in het nemen van preventieve maatregelen om pesten en ongewenst gedrag te voorkomen. De Kanjertraining wordt hiervoor ingezet. Het is een methodische aanpak van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind en het pedagogisch handelen van de leerkracht en/of leerkrachtondersteuner in samenwerking met ouders.
Het pedagogisch handelen is gebaseerd op de Kanjertraining en vanuit die visie spreekt het team ook de kinderen aan door gebruik te maken van Kanjertaal
Wij leren de kinderen om de volgende stappen te zetten als er een ongewenste situatie is:
1. Noem de naam van een kind en vraag: Wil jij daarmee stoppen”?
2. Stap zelf uit de situatie als er geen verbetering optreedt.
3. Vraag hulp aan de leerkracht, leerkrachtondersteuner en/of volwassene.
In geval van een ruzie leren we de kinderen reageren volgens de principes van de Kanjertraining (witte pet).
 
Vanuit de Kanjertraining hanteert de school 5 afspraken:
- we vertrouwen elkaar

- we helpen elkaar

- we werken samen
- we hebben plezier

- iedereen doet mee

Deze afspraken staan afgebeeld op posters die overal in de school zijn terug te vinden.
 
Pesten en gepest worden is een onderwerp dat verweven zit in onze kanjerlessen. Het voorkomen, bespreken en handelen naar aanleiding hiervan is een onderdeel van ons pedagogisch klimaat. Indien nodig stellen wij in samenspraak met ouders een contract op met een leerling. Hierin staat beschreven wat het probleem is, welke oplossing er is, wat er van het kind wordt verwacht en wanneer het contract wordt geëvalueerd of afgesloten.
Alle plaatsingen starten met een oriëntatie en rondleiding tijdens de schooluren. In deze oriëntatie geven wij een toelichting op onze werkwijze, wordt de rol van ouders besproken en geven we alle ouders graag een kijkje in de units. Onze kinderen vertellen u graag hoe zij werken en zij beantwoorden net als alle teamleden graag uw vragen.
 
Sterrenschool Zevenaar kennen verschillende soorten plaatsingen:
* 4 jarigen die starten met het onderwijs: dit start met een oriëntatie en na de aanmelding start de inschrijfprocedure. In een intakegesprek bespreken we de ontwikkeling van uw kind, de talenten en onderwijsbehoefte, het op school komen wennen en delen we praktische informatie.
* verhuiskinderen: dit start met een oriëntatie en na de aanmelding start de inschrijfprocedure. Wij nemen contact op met de school van herkomst en het intakegesprek geeft verdere informatie.
* overstap vanuit een andere basisschool: dit start met een oriëntatie en na de aanmelding is er eerst contact met de school van herkomst en vragen wij informatie op die de ontwikkeling van het kind weergeeft. Ouders delen alle informatie die zij van belang achten voor een mogelijke start van het kind op onze school. De directeur en de zorgcoördinator bespreken samen alle informatie en kijken ook naar de betreffende unit/groep en de draagkracht van het team. Hieruit kunnen 3 besluiten voortkomen, plaatsing, plaatsing met contract of geen plaatsing. Alle besluiten worden onderbouwd en met ouders gedeeld. Bij plaatsing start de intakeprocedure.