De 5 sterren van het onderwijsconcept

STER 1: Partnership met ouders

“Wanneer ouders en leerkrachten samenwerken kun je een meesterwerk verwachten”.

Ouders zijn voor ons echte partners; samen zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind. Deze samenwerking start al tijdens de aanmelding. Wij horen graag van u hoe uw kind zich tot nu toe heeft ontwikkeld, welke talenten en aandachtsgebieden u heeft ontdekt. De contactmomenten over de ontwikkeling van uw kind zien wij als hele waardevolle tijd om informatie uit te wisselen. Dit is ook waarom wij graag tweemaal per schooljaar een half uur de tijd nemen om de ontwikkeling van uw kind samen met u en uw kind te bespreken tijdens de leerreisgesprekken.

 

STER 2: Uitblinken in rekenen, taal en lezen

“Werken in ateliers met vakspecialisten; dat is vanuit passie betekenisvol leren”!

Ieder kind is uniek en daarom kijken we steeds naar wat uw kind nodig heeft om zich te blijven ontwikkelen. Op Sterrenschool Zevenaar werken we met vakleerkrachten voor rekenen, taal en lezen. Dit zijn leerkrachten die een academische of HBO+ opleiding volgen of hebben afgerond voor de specialisatie. Deze expertise biedt ons de mogelijkheid om leerlingen met een specifieke hulpvraag veelal intern te beantwoorden. Daarnaast  kennen zij de juiste kanalen en nieuwste ontwikkelingen op hun vakgebied.

Elk vakgebied heeft zijn eigen atelier met materialen waar kinderen onderwijs krijgen. Leren door ontdekken en ervaren geeft de mogelijkheid om in te spelen op de leerstijl van ieder kind.

Met alle kennis, vaardigheden en passie van leerkrachten bereiden wij de kinderen voor op de toekomst.

 

STER 3: Onderwijs op maat in een elektronische leeromgeving

“Het team ontwerpt zelf digitale lessen om het onderwijs (inter-)actief en kwalitatief te maken”.

Ieder kind is anders en heeft een eigen manier van leren en een eigen leertempo. We werken in groepen en individueel. Het leren vindt plaats in de verschillende ateliers o.l.v. de vakspecialisten en de mentor. Kinderen leren in groepen met en van elkaar.  Bij het leren maken we gebruik van bestaande lesmethodes. Daarnaast maken we ook veel gebruik van de modernste digitale en technologische mogelijkheden. Er worden verschillende devices ingezet zoals touchscreens, laptops en tablets. Het team ontwerpt zelf digitale lessen om het onderwijs (inter-)actief en passend bij de vraag van kinderen te maken. Hierdoor is het onderwijs effectiever en efficiënter.

Daarnaast geeft de school de kernwaarde ‘Onderwijs op maat’ vorm door de inzet van flexibele onderwijstijden. Sterrenschool Zevenaar is op 31 januari 2011 gestart in de wijk Groot Holthuizen te Zevenaar en heeft vanaf het begin af aan deelgenomen aan het experiment ‘Flexibele onderwijstijden’. Het succes van dit experiment geeft voor het team, ouders en leerlingen de doorslag om ook deel te nemen aan het nieuwe experiment ‘Ruimte in onderwijstijd’. Door te werken met flexibele onderwijstijden ontstaat er ruimte voor les- en leertijd in een kleine setting. Leerkrachten vullen deze les- en leertijd onder andere in met het geven van instructies op specifieke hulpvragen en onderwijsbehoeften van individuele of groepen leerlingen. Flexibele onderwijstijden bieden een gezin de mogelijkheid om de thuissituatie af te stemmen met de schoolsituatie en andersom. Hierbij kan gedacht worden aan voor- en naschoolse activiteiten die de talentonwikkeling stimuleren. Uit formele- en informele gesprekken met ouders en leerlingen blijkt dat dit ten goede komt aan het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling.

 

STER 4: Aanvullende diensten

“Samenwerken met verschillende organisaties biedt mogelijkheden om aan ons onderwijsaanbod iets toe te voegen”.

Er zijn soms vragen over de opvoeding of ontwikkeling van de kinderen. Soms hebben kinderen een (korte) periode extra ondersteuning nodig zoals logopedie, fysio- of speltherapie of psychologische zorg. Er kunnen vragen zijn als kinderen een ontwikkelingsvoorsprong hebben of als het niet goed gaat thuis en/of op school qua vriendschappen of voor jezelf opkomen. Leren van anderen kan ook doordat externe partijen een workshop of een gastles geven. Sterrenschool Zevenaar heeft een palet aan ketenpartners met wie wordt samengewerkt als er een andere of nieuwe expertise nodig is.

 

STER 5: Een natuurlijke verbinding met de buurt & regio

Sterrenschool Zevenaar is door haar unieke concept een regioschool. Ook uit de omliggende dorpen komen kinderen naar onze school toe.

De verbinding met de buurt en regio zegt iets over hoe je in het leven staat en de maatschappij tegemoet treedt. De Kanjertraining leert kinderen om respectvol met elkaar om te gaan. We leren de kinderen om te accepteren dat iedereen anders is en mag zijn. In de omgang tussen kinderen, maar ook tussen kinderen en volwassenen spreken we elkaar hierop aan. Dat verbindt ons met de wereld om ons heen.

Door uitjes, gastlessen en workshops brengen we kinderen in aanraking met verschillende thema’s.