Partnership met ouders

Het partnership tussen het onderwijsteam van Sterrenschool Zevenaar en u als ouder is één van de belangrijkste pijlers waar ons onderwijs op steunt. Dat leest u niet alleen terug op deze site, maar dat zult u dagelijks kunnen ervaren op school en in het contact met uw kind en ons/de leerkracht/de mentor. Zo nemen we de tijd om uw kind te leren kennen wanneer het kind bij ons op school start en geven we het partnership vorm door een half uur de tijd te nemen voor het bespreken van de leerreis. In dit gesprek hebben u en uw kind een actieve rol in het bespreken en vaststellen van het onderwijsaanbod.
Wij ervaren -net als u en uw kind-, deze gesprekken als één van de parels van onze school.
Flexibiliteit is een woord dat past in de huidige maatschappelijke ontwikkelingen als we kijken naar bijvoorbeeld de werkdagen en werkplekken van ouders. Flexibiliteit draagt ook bij aan vaardigheden van de 21ste eeuw, communiceren, samenwerken en afstemmen. Flexibiliteit biedt kansen voor maatwerk, voor ieder gezin, ieder kind én onze school.
Flexibiliteit in de schooltijden levert ouder, kind en school een betere afstemming van zorg, werk en onderwijsaanbod.
Bij Sterrenschool Zevenaar bieden wij u de mogelijkheid om de schooltijden van uw kind aan te passen aan het bioritme van uw gezin. Is uw kind altijd al een vroege vogel? Dan maken we graag gebruik van deze energie en kan uw kind om 8:00 uur beginnen. Vindt u het prettig om de dag rustig te beginnen, dan is starten om 8:30 of 9:00 uur ook een mogelijkheid. In overleg kijken we naar de schooltijden en leggen dit voor een schooljaar samen vast zodat er structuur is voor alle partijen.
Als een kind op Sterrenschool Zevenaar komt, willen we hem/haar graag leren kennen. We gebruiken daarom de eerste weken om te observeren hoe een kind leert, welke talenten en aandachtsgebieden wij zien en hoe het kind zich ontwikkelt binnen ons onderwijs. Daarna stellen we een ‘leerreis’ op.
De leerreis is een (basis)document dat meereist met alle kinderen, gedurende alle jaren op onze school. Sterrenschool Zevenaar deelt het jaar in twee periodes, van augustus tot februari en van februari tot augustus.
In de leerreis staan:
- de talenten van het kind
- de aandachtsgebieden van het kind
- de specifieke doelen voor het kind, met daarin per vakgebied: de beginsituatie , de leerlijn die hierbij past, de leerstijl en de reflectie (toetsing).
 
We bespreken tijdens de leerreis met elk kind en zijn ouders aan welke specifieke leerdoelen wordt gewerkt. Dit noemen wij het gepersonaliseerd aanbod, omdat het een persoonlijk aanbod is voor uw kind. Natuurlijk is er ook tijd om vragen van u en/of uw kind te beantwoorden tijdens deze gesprekken. De betrokkenheid van uw kind bij het leerstofaanbod vinden wij heel belangrijk. Daarom nodigen wij u en uw kind vanaf groep 5 samen uit om aan de gesprekken deel te nemen.
 
Ieder kind heeft zijn eigen portfolio. In het portfolio reflecteren kinderen vanaf groep 5 ook op hun eigen leervragen: wat heb ik geleerd; met welk doel/resultaat; hoe heb ik gewerkt om mijn doel te behalen? Door het formuleren van leervragen heeft het kind een actieve bijdrage aan zijn eigen leerreis en ontwikkeling en is dus mede verantwoordelijk voor dit specifieke, eigen onderwijsaanbod. Uw kind bespreekt met de mentor welke resultaten en werkstukken in het presentatieportfolio komen. Dit presentatieportfolio onderbouwt de voortgang en ontwikkeling van ieder kind. Voor de jongere kinderen reflecteert de mentor, al dan niet samen met het kind. Tijdens de gesprekken is het portfolio samen met de leerreis het uitgangspunt.
Kinderen zijn verdeeld over een aantal units. Een unit is een groep die bestaat uit meerdere jaargroepen. Wij proberen units te vormen van 2 tot 3 jaargroepen. Het samen met en van elkaar leren en echt samenwerken komt zo goed tot zijn recht.
 
Elke unit heeft een eigen leerkracht, de ‘mentor’. De mentor waarborgt de totale ontwikkeling van het kind. De mentor is de aanspreekpersoon voor de kinderen en ouders. Elke mentor heeft veel persoonlijke contactmomenten met ieder kind. Om de groepsverbinding te ontwikkelen verzorgt de mentor ook groepslessen zoals wereldoriëntatie, gym, Kanjertraining en muziek.
 
De mentor en het kind hebben ook een partnership; hoe leer jij en wat wil je leren, wat is de meest effectieve wijze en welke voorwaarden zijn hiervoor nodig? Hierdoor leren kinderen kritisch te kijken naar hun eigen onderwijsaanbod, hebben een inbreng en "leren hoe ze kunnen leren".
Kinderen van Sterrenschool Zevenaar zijn op deze wijze mede-eigenaar van het onderwijsaanbod. Zo bereiden zij zich voor op een stralende toekomst.
Kinderen leren van en met elkaar. Binnen dit samen leren worden er met elkaar afspraken gemaakt over samenwerken en hoe er op respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Er worden ook verschillende samenwerkingsvormen ingezet. Dit alles noemen wij coöperatief leren. Ook hanteren we hierbij de afspraken vanuit de Kanjertraining
- we vertrouwen elkaar
- we helpen elkaar
- we werken samen
- we hebben plezier
- iedereen doet mee
 
Samenwerken gebeurt op meerdere momenten van de dag en tijdens verschillende vakgebieden. Soms is dit in tweetallen of een kleine groep maar soms ook met de hele groep samen.
De tijd tussen 8.00 en 9.00 uur en tussen 14.00 en 15.00 uur noemen wij de inloop- en uitlooptijd. Deze tijd is quality-time voor het kind en de mentor/leerkracht. Er zijn elke dag andere kinderen die op deze tijden (individuele) aandacht krijgen en zelfstandig aan het werk zijn.
 
Kinderen starten met de onderwijstijd om 8.00 uur, 8.30 uur of 9.00 uur. Zij mogen samen met u, 10 minuten voordat hun onderwijstijd start, rustig de groep binnenkomen. Bij deze binnenkomst begroeten wij ieder kind met het geven van een hand. Aan deze begroeting hechten wij veel waarde vanwege het persoonlijke contact met elk kind; even iedereen in de ogen kijken hoe het vandaag is en persoonlijk welkom heten. We eindigen de dag ook met het geven van een hand. Zo sluiten we met elkaar elke dag positief af.
Sterrenschool Zevenaar organiseert ook ouderpanelavonden. Op deze avonden staat de inbreng van en de dialoog met ouders centraal. We inventariseren uw wensen, behoeften, ideeën en mening rondom stellingen, ervaringen of ontwikkelingen. We vertalen de opbrengst van deze ouderpanels naar de dagelijkse gang van zaken of verwerken het in (nieuwe) ontwikkelingen. Op deze wijze hebben ouders een waardevolle inbreng en komt het partnership met ouders prachtig tot uiting. Alle ouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan deze ouderpanels. Een ouderpanel kan ook een meer informatief karakter hebben om u beter en meer inzage te geven in bijvoorbeeld het lezen van toetsresultaten of de werkvormen binnen de Kanjertraining.
Wij willen alle ouders graag een kijkje in onze “keuken” laten nemen….daarom hebben wij open ateliers. Tijdens deze week kunt u kiezen welke les u wilt bijwonen . Zo ervaart u hoe uw kinderen interactief leren en wat de rol van de vakspecialist of mentor is. Kinderen genieten van de aanwezigheid van hun ouders, gezellig samen een kanjeractiviteit of rekenles doen. Hoe mooi dat u weet hoe wij werken!
Voor elke ouder is er gelegenheid om een rol te vervullen binnen onze school. U heeft ook talenten waar wij graag gebruik van willen maken. Komt u een gastles geven vanuit uw beroep of hobby? Wilt u kinderen begeleiden bij een activiteit? Sterrenschool Zevenaar en ouders investeren in elkaar!
Alle ouders hebben recht op informatie over het kind tenzij de rechter dit anders heeft besloten. De school geeft altijd inzage in de ontwikkeling van het eigen kind en is geen partij in conflicten tussen ouders of verzorgers. Voor alle gesprekken geldt dat de school er vanuit gaat dat ouders elkaar correct informeren en vanuit overeenstemming handelen.
 Sterrenschool Zevenaar heeft een oudervereniging. Ouders kunnen zich aanmelden als lid. Vanuit de leden is er een afvaardiging die samen de OV vertegenwoordigt. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, penningmeester en secretaris met ieder eigen taken. Daarnaast zijn er 4 ouders die samen met het dagelijks bestuur de OV vertegenwoordigen. Alle ouders betalen een ouderbijdrage. Deze bijdragen worden besteed aan alle activiteiten en festiviteiten waarvan alle kinderen genieten. Op de ALV van de OV (jaarlijks voorafgaand aan de eerste OV-vergadering in een nieuw schooljaar) krijgt u de gelegenheid tot het stellen van vragen over de uitgaven of hoe u bijvoorbeeld een functie in de oudervereniging kan vervullen.
 
De OV ondersteunt de school bij tal van praktische activiteiten zoals sint, kerst, de oliebolreceptie en de avond4daagse. Heeft u vragen aan hen? Mail naar ov.sterrenschoolzevenaar@liemersnovum.nl 
De OV laat via de nieuwsbrief regelmatig weten wat zij doen voor de school.
 
 De MR (MedezeggenschapsRaad) bestaat uit een afvaardiging van 2 ouders en een afvaardiging van 2 teamleden. De directeur is vanuit diens functie adviserend lid. De MR richt zich op alle beleidsontwikkelingen van de school en heeft instemming- en adviesrecht bij een aantal zaken. De MR laat via de nieuwsbrief regelmatig weten welke zaken aan de orde zijn geweest. Heeft u vragen aan de MR? Mail naar mr.sterrenschoolzevenaar@liemersnovum.nl