Uitblinken

Kinderen bereiden zich op de Sterrenschool Zevenaar voor op een goede toekomst. We willen dan ook bij ieder kind het hoogste haalbare bereiken! We vinden alle vakken belangrijk. Toch leggen we de meeste nadruk op rekenen, taal en lezen. Want deze vakken vormen de basis voor alle andere vakken. Daarom hebben we vakleerkrachten voor het jonge kind, rekenen, taal en lezen. Dit zijn leerkrachten die een academische of HBO+ opleiding hebben afgerond voor de specialisatie. Zij houden nauwgezet bij wat de ontwikkeling en vordering van uw kind is, maar ook wat er ontwikkelt wordt op landelijk niveau. Voor leerkrachten betekent dit gebruik mogen maken van hun eigen talenten; doen waar je hart ligt en goed in bent, dat is uitblinken voor iedereen! Alle kinderen maken gebruik van de kennis en passie van onze mediacoach!
Op Sterrenschool Zevenaar noemen wij de lokalen “ateliers”.
Elke unit heeft een vast atelier waar de kinderen grotendeels van de dag doorbrengen.
Er zijn ateliers voor rekenen, taal en lezen. Ook is er een startateliers en een doe- en ontdek-atelier voor de jongste kinderen.
In een atelier ervaar je, leer je, doe je, onderneem je, luister je, lever jij een bijdrage en mag je fouten maken. De ateliers zijn ingericht met allerlei materialen en methodieken van het vakgebied. Ze hebben elk een eigen kleur.
Talentontwikkeling en de 21e eeuws vaardigheden benutten heeft ook binnen onze school een duidelijk plek gekregen. De 21e eeuws vaardigheden zijn samenwerken, probleemoplossend vermogen, creativiteit, media-geletterdheid en -wijsheid, kritisch denken, communiceren en sociale en culturele vaardigheden.
Op school hebben wij de talentontwikkeling vertaald naar een Sterrenstelsel. Elke ster betekent een domein zoals creativiteit, natuuronderwijs, muziek- & theater, mediawijsheid en techniek, koken en sport- en beweging. In unit 1 maken de kinderen kennis met alle sterren en leren zij spelenderwijs hun talenten ontdekken. Vanaf unit 2 kiezen de kinderen tijdens de stermiddagen een ster uit het sterrenstelsel om te werken aan talenten die zij verder willen ontwikkelen of ontdekken. Ook teamleden hebben hun talent in kaart gebracht en aan een ster verbonden. We kopen ook expertise in om zo tegemoet te kunnen komen aan alle domeinen van ons Sterrenstelsel.
 
Sterrenschool Zevenaar is een gemeenschap waarin kinderen leren samenwerken, coöperatief leren en zich positief kunnen ontwikkelen. Wij zijn een Kanjerschool! Dit vraagt vaardigheden van kinderen, medewerkers binnen de school en ouders. Vanuit onze visie partnership met ouders wordt bij de intake de verwachting die de school heeft t.a.v. de omgang met elkaar nadrukkelijk besproken.
Door voor onze school te kiezen, gaan ouders met deze verwachtingen akkoord. Een respectvolle benadering tussen alle partijen staat hierin centraal. Zo creëren wij in het belang van het kind, een veilige omgeving, waarin ouders en de school samen optrekken.
Sterrenschool Zevenaar is een lerende organisatie. Het leren van en met elkaar is daarbij heel belangrijk. We hebben oog voor veranderingen in de omgeving en spelen daar op in. We verbeteren de capaciteiten van onze medewerkers en benutten hun talenten. We moedigen ideeën en ambities aan en stellen doelen. Dit geldt voor kinderen, leerkrachten, vakspecialisten, onderwijsondersteuners en directeur. Wij streven een professionele schoolcultuur na, die aan iedereen kansen biedt zich te ontwikkelen. De studiedagen van het team en individuele scholing van de medewerkers geven een impuls aan het professionaliseren van de schoolcultuur op Sterrenschool Zevenaar. Een professionele schoolcultuur biedt iedereen kansen om zich te ontwikkelen. Studiedagen van het team en de individuele scholing daagt het team uit om hier mede invulling aan te geven.
In het doe- en ontdek-atelier spelen en ontdekken onze jongste kinderen in de verschillende hoeken. Het winkeltje, de huishoek, het podium met decor, de creatieve tafels  of alle verschillende constructiemateriaal-hoeken geven kinderen volop kans hun spel te ontwikkelen.
 
In het startatelier zijn er werk/speelplekken ingericht op de reken-, lees- en taal en creatieve activiteiten. Zo worden kinderen uitgedaagd om met verschillende ontwikkelingsmaterialen, werkvormen en tablets en laptops ervaringen op te doen die de ontwikkeling stimuleren. Werken in het doe- en ontdek-atelier en het startatelier, dàt zijn leerrijke omgevingen voor elk kind!
In dit atelier zijn naast cijfers en klokken, geldbiljetten en tafelsomposters ook veel andere rekenmaterialen te vinden. De kinderen kunnen er werken met allerlei meet- en weegmaterialen, fiches, blokjes, spiegels en later het metrieke stelsel. Daarmee ontwikkelen kinderen rekenkundig inzicht en worden ze tot leren uitgedaagd.
In dit atelier zijn naast letters en leesboeken ook veel materialen te vinden om lezen te stimuleren. Door de zitkussens en de bank is er een echte “leesplek” gecreëerd. Er hangen prachtige posters met poëzie. De materialen van de Kanjertraining hebben een plek vanuit taal; hoe verwoord jij je gevoel en grenzen? Maar natuurlijk taalboeken met opdrachten gericht op creatief taalgebruik, woordenboeken en de mindmappen voor de spellingsregels.
Sterrenschool Zevenaar werkt schoolbreed met projecten op basis van een thema. Dit zijn gemiddeld 5 projecten per jaar. Daarnaast is er uiteraard tijd voor de seizoenen, sint en kerst.
De WO-thema’s zijn projecten voor wereldoriëntatie en alle creatieve vakken. Het zijn inspirerende en vooruitstrevende projecten waarbij effectief leren centraal staat. Enkele voorbeelden van projectthema´s zijn: wereldreis, slimme uitvindingen, beestjes in de buurt, archeologie en kunst + geschiedenis = kunstgeschiedenis.
 
Bij ieder thema zoeken wij een passende workshop en/of excursie. Daarom gaan we ook niet apart met de kinderen ‘op schoolreisje’; wij doen dit immers bij ieder thema! De excursies en workshops vinden met regelmaat met de hele school tegelijkertijd plaats. Hiermee geven wij bewust invulling aan ons culturele erfgoed. WO biedt kansen voor groepsdoorbrekende activiteiten. Dit zijn activiteiten waar meerdere units tegelijkertijd deel aan nemen. Verkeer en het verkeersexamen maakt onderdeel uit van onze wereldoriëntatielessen.
Opdrachten en lessen op het gebied van muziek, spel, toneel, techniek, handvaardigheid en tekenen komen iedere week aan bod. Soms binnen de eigen groep, soms samen met andere groepen. Creativiteit zit ook verweven binnen de talentontwikkeling. Ouders komen hierbij gezellig helpen; zo benutten we ook uw talent!
Om efficiënt en effectief te studeren zijn studievaardigheden van groot belang. Het vermogen om teksten samen te vatten, informatie te vinden, kaart te lezen en informatie kunnen halen uit schema’s, tabellen en grafieken is mede bepalend voor het verdere schoolsucces. Studievaardigheden worden aangeboden vanaf groep 6.
Sterrenschool Zevenaar heeft een geweldige (digitale) methode waarin Engels en muziek worden gecombineerd. Groep 5 t/m 8 werkt daar al mee. Voor groep 1 t/m 4 loopt er een pilot en onderzoeken wij samen met de kinderen of we dit een definitief vervolg willen geven.