Verzuimprotocol

Verzuimprotocol
In de gemeente Zevenaar wordt er gewerkt met het verzuimprotocol. Wij hebben op de Sterrenschool afspraken gemaakt over hoe wij het verzuimprotocol in de praktijk hanteren. In hoofdstuk 7 van de schoolgids vindt u een aantal onderdelen terug.

Ziekte
Bij ziekte verwachten we van ouders/verzorgers dat zij hun kind zelf afmelden. U geeft dit vóór de starttijd van uw kind aan via onze ouderportal Social Schools of via een telefoontje naar school. We vragen u om bezoek aan huisarts, tandarts en andere specialisten zoveel mogelijk na lestijd te plannen.

Verlofregeling
Ouders zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun leerplichtig kind op een school staat ingeschreven en moeten erop toezien dat hun kind de school bezoekt. Dat wil zeggen dat er behalve bij ziekte of bijzonder verlof geen les of praktijktijd mag worden verzuimd.

Leerplicht
Alle kinderen en jongeren in Nederland zijn verplicht om naar school te gaan, zo schrijft de leerplichtwet voor. Alle kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Soms is er een reden waarom ze (tijdelijk) niet naar school hoeven, bijvoorbeeld bij ziekte of verplichtingen die voortvloeien uit geloofsovertuiging of levensovertuiging. De leerplichtwet is er vooral op gericht om het onderwijsritme van de leerling niet te verstoren, vastgestelde vakanties daargelaten.

Verzuimregistratie
Wij houden van alle ingeschreven leerlingen de afwezigheid bij. Als een leerling ongeoorloofd verzuimt, waarschuwt de school de leerplichtambtenaar. In het verzuimprotocol staat vermeld wanneer wij verplicht zijn om schoolverzuim te melden. Wanneer de leerplichtambtenaar een melding van de school ontvangt, ontvangt hij een verzuimoverzicht waarop duidelijk staat aangegeven voor welk soort verzuim de melding gedaan wordt. De leerplichtambtenaar zoekt vervolgens uit waarom een kind niet op school is verschenen of regelmatig afwezig is. Indien noodzakelijk kan er een proces verbaal opgemaakt worden.

Verlof
Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof wegens ‘andere gewichtige omstandigheden’ dient acht weken van tevoren of direct na het ontstaan van de situatie bij de directeur van de school (tot en met 10 schooldagen) of de leerplichtambtenaar (meer dan 10 schooldagen) te worden ingediend. Alle verzoeken voor extra verlof moeten schriftelijk worden aangevraagd. Dit formulier levert u, na invulling, in bij de leerkracht van uw kind of bij de directeur.

Hier kunt u het verlofformulier downloaden. Formulier En Verklaring Vakantie Buiten Schoolvakantie of Formulier Vrijstelling Schoolbezoek Andere Gewichtige Omstandigheden

Luxe verzuim
Dit is het verzuim dat ontstaat als er verlof is aangevraagd, afgekeurd en er toch verlof wordt opgenomen door ouders. Ook wordt ziekteverzuim voorafgaand aan een schoolvakantie altijd door leerplicht gecontroleerd. Wij moeten dit als school doorgeven op de dag van afwezigheid. Luxeverzuim dienen wij al bij een enkele dag te melden bij leerplicht. Na melding bij leerplicht volgt er bij meer dagen of bij herhaling er een proces verbaal. De rechter beslist vervolgens over de strafmaat.